Học phần: Tổng quan du lịch Việt Nam

GVGD: Cô Trịnh Thị Kim Thơ

Sĩ số: 65 SV

Lớp: Thứ 2

Mục tiêu học phần

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về du lịch như khái niệm và phân loại du lịch, tài nguyên du lịch, thị trường và sản phẩm du lịch, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch, nguồn nhân lực của du lịch, một số vấn đề về du lịch thế giới và Việt Nam