Tên HP: Kỹ thuật cảm biến

GVGD: Nguyễn Việt Trung