Cô Huỳnh Thị Tuyết Ngoan và thầy Vũ Trung Kiên dạy