----------------------------------------------------------CÁC KHÓA HỌC ------------------------------------------------------
BAO GỒM: Các môn học thuộc học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 của khoa Sư phạm Kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Thuộc 3 Ngành:
  1. Sư phạm kỹ thuật
  2. Du lịch
  3. Công tác xã hội