231D_1TH0204_CH
TH0204 - Xử lý ảnh nâng cao (1.1)
GV: Phan Anh Cang

231D_1TH0312_CH
TH0312 - Blockchain và ứng dụng (2.1)
GV: Phan Thượng Cang

231D_1TH0302_CH
TH0302 - Web ngữ nghĩa và khai phá dữ liệu (2.1)
GV: Trương Quốc Định

231D_1TH0203_CH
TH0203 - Trí tuệ nhân tạo nâng cao (2.1)
GV: Phan Anh Cang

231D_1TH0304_CH
TH0304 - Quản trị dự án công nghệ thông tin (2.1)
GV: Trần Thị Tố Quyên

231D_1TH0311_CH
TH0311 - Điện toán đám mây (2.1)
GV: Phan Thượng Cang

222D_1SP0101_CH
SP0101 - Phương pháp nghiên cứu khoa học (2.0)
GV: Phùng Thế Tuấn

222D_1TH0202_CH
TH0202 - Các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao (2.1)
GV: Phan Anh Cang

222D_1TH0305_CH
TH0305 - Xử lý dữ liệu lớn (2.1)
GV: Phan Thượng Cang

222D_1TH0201_CH
TH0201 - Phân tích và thiết kế thuật toán nâng cao (2.1)
GV: Phan Anh Cang