Tên HP: Mạng nơron nhân tạo

GVGD: PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn

Tên HP: Phương pháp tính trong kỹ thuật điện

GVGD: TS. Nguyễn Xuân Vinh

Tên HP: Điện tử công suất nâng cao

GVGD: PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ

Tên HP: Quy hoạch và phát triển hệ thống điện

GVGD: TS. Đỗ Chí Phi

Tên HP: Năng lượng tái tạo

GVGD: TS. Trần Thanh Hùng

Tên HP: Điều khiển phi tuyến

GVGD: TS. Phạm Thanh Tùng