Học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và nền tảng nhất về văn hóa và văn hóa Việt Nam. Từ đó, giúp sinh có cái nhìn phù hợp và trân trọng hơn những giá trị văn hóa của dân tộc.

1. Họ tên giảng viên: Bùi Nguyễn Hoàng Trương

2. Lớp học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam

3. Mã học phần: SP1106

4. Mã lớp học phần: 211_1SP1106_02

5. Tổng số sinh viên: 41

6. Địa chỉ mail: truongbnh@vlute.edu.vn

7. Điện thoại: 0984.807.078


1. Họ tên giảng viên: Bùi Nguyễn Hoàng Trương

2. Lớp học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam

3. Mã học phần: SP1106

4. Mã lớp học phần: 211_1SP1106_01

5. Tổng số sinh viên: 41

6. Địa chỉ mail: truongbnh@vlute.edu.vn

7. Điện thoại: 0984.807.078