Cung cấp cho sinh viên kiến thức mới nhất về ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm, về thực phẩm biến đổi gen (GMO, GMF), về thực phẩm chức năng từ công nghệ sinh học, cũng như về các vấn đề đạo đức và pháp lý trong phát triển công nghệ sinh học thực phẩm