Học kỳ thứ 4 của năm học 2020 - 2021 được mở vào mùa hè.