Mục đích môn học: 

 Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số tính chất động học và cách biểu diễn các dao động tuần hoàn và không tuần hoàn. Sinh viên có khả năng khảo sát và thiết lập phương trình vi phân mô tả các dạng dao động tự do, dao động cưỡng bức của hệ một bậc tư do và dao động của hai bậc tự do.

 Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể hiểu được các tác dụng có lợi cũng như tác dụng có hại của hiện tượng dao động trong kỹ thuật nhằm giúp sinh viên ngành cơ khí tối ưu hóa một số kỹ thuật trong tính toán và thiết kế các hệ thống và kết cấu cơ khí.