Học kỳ: Phụ 

Năm học: 2020 - 2021

Đơn vị: Khoa SPKT & XHNV


Đơn vị: Khoa SPKT và XHNV

Mã môn học: SP1411_1

Tên môn học: Thiết kế dạy học 1

Số tín chỉ : 2 TC

GVGD: Trần Minh Sang

Mail: sangtm@vlute.edu.vn

TKB: Thứ 5 ( Tiết 4,5) - Thứ 6 ( Tiết 3,4,5)

Giới thiệu môn học: Môn học Thiết kế dạy học trang bị kiến thức cơ sở nhân thức ( Tâm lý học nhận thức), Xác định mục tiêu bài học, các mức độ kiến thức - kỹ năng - thái độ (năng lực tự chủ và hành vi trách nhiệm). Xây dựng các loại giáo án phục vụ cho giảng dạy tại các cơ sở trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề,... 

Môn học: Tổ chức hoạt động giáo dục

Giảng viên: Bùi Nguyễn Hoàng Trương

Email: truongbnh@vlute.edu.vn

Số điện thoại: 0984807078

Môn học: Đánh giá trong dạy học
GVGD: Cô Lê Thị Ngọc Giàu
Mã HP: SP1413
Số TC: 1 TC

  • Học phần: Thiết kế dạy học 2 
  • Mã học phần: SP1411_2
  • GVGD: Trần Minh Sang
  • Sĩ số: 03 SV
  • Lớp: Thứ 2,3 ( Tiết 4 -5 )
-------------********************MỤC TIÊU HỌC PHẦN******************----------------------

Thiết kế dạy học 02 là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên hệ Sư phạm kỹ thuật để các em trang bị được kiến thức về Phương tiện dạy học, học liệu, thiết bị, dụng cụ, vật tư,

Sau khi học xong môn học này, Sinh viên có khả năng
+ Phân tích được tầm quan trọng và yêu cầu của PTDH; vai trò của KH sử dụng thiết bị, dụng cụ, vật tư trong dạy học;
+ Sử dụng hợp lý các PTDH, thiết bị, dụng cụ, vật tư cho dạy học;
+ Thể hiện tính chủ động thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho dạy học đảm bảo chất lượng và an toàn