Các lớp VLVH tại Vĩnh Long, Học kỳ 2 (2019-2020)

1. Lý thuyết ô tô (OT1304)

2. Hệ thống điều khiển động cơ (OT1306)

3. Chuyên đề Hệ thống truyền lực và Điều khiển ô tô (OT1605)


Chuyên đề 3: Hệ thống truyền lực và điều khiển ô tô do thầy Nguyễn Thái Vân phụ trách

Lớp học phần Chuyên đề HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÀ ĐIỀU KHIỂN Ô TÔ (lớp VLVH dạy tại Vĩnh Long) do thầy Nguyễn Thái Vân phụ trách

Lớp học phần LÝ THUYẾT Ô TÔ (Lớp VLVH dạy tại Vĩnh Long) do thầy Lương Văn Vạn phụ trách

Lớp học phần HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ (lớp VLVH dạy tại Vĩnh Long) do thầy Đặng Duy Khiêm phụ trách