Nhóm động cơ đốt trong bao gồm các học phần:

BMW 2.0

  1. Đại cương động cơ đốt trong
  2. Nhiệt kỹ thuật
  3. Kết cấu - Tính toán động cơ đốt trong
  4. Thử nghiệm động cơ và Kiểm định ô tô
  5. Ô tô và ô nhiễm môi trường
  6. Chuyên đề: Động cơ đốt trong thế hệ mới