Các môn học thực hành của Khoa Cơ khí Động lực trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.