Nhóm Ô tô bao các học phần:

  1. Cấu tạo ô tô
  2. Lý thuyết ô tô
  3. Kết cấu và tính toán ô tô
  4. Chẩn đoán kỹ thuật và Bảo dưỡng ô tô
  5. Thiết bị xưởng, nhiên liệu dầu mỡ và chất lỏng chuyên dùng
  6. Chuyên đề: Hệ thống truyền lực và Điều khiển ô tô