Nhóm Điện ô tô bao gồm các học phần:

  1. Hệ thống điện động cơ
  2. Hệ thống điện ô tô
  3. Hệ thống điều khiển động cơ
  4. Chuyên đề 5: Điện - Điện tử ô tô


Lớp 192_1OT1307_01 - Giảng viên giảng dạy: ThS Nguyễn Công Khải 

Lớp 192_1OT1307_02 - Giảng viên giảng dạy: ThS Nguyễn Công Khải

Lớp 192_1OT1307_03 - Giảng viên giảng dạy: ThS Nguyễn Công Khải 

Lớp 192_1OT1306_01 - Giảng viên giảng dạy: GVC. ThS Đặng Duy Khiêm 

Lớp HP 192_1OT1306_02 - Giảng viên giảng dạy: ThS Nguyễn Công Khải 

Lớp 192_1OT1306_03 - Giảng viên giảng dạy: ThS Nguyễn Công Khải 

Lớp 192_1OT1305_01 - Giảng viên giảng dạy: GVC. ThS Đặng Duy Khiêm 

Lớp 192_1OT1305_02 - Giảng viên giảng dạy: GVC. ThS Đặng Duy Khiêm 

Lớp 192_1OT1607 - Giảng viên giảng dạy: ThS. Nguyễn Công Khải