HP: Lý thuyết Robot công nghiệp 

GV: ThS Trần Vĩnh Phúc