221_1SP1106_K47_04_tructiep (32 sv)
SP1106 - Cơ sở văn hóa Việt Nam (2.0)
GV: Trương Thuận Lợi
Phòng: B0207 (Tiết 6 - 8, 13g00 - 15g20)
Tuần học: ----- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51
Ngày học: 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12