221_1SP1106_K47_02_tructiep (38 sv)
SP1106 - Cơ sở văn hóa Việt Nam (2.0)
GV: Trương Thuận Lợi
Phòng: A106-PTH MP Ngành Luật (Tiết 6 - 8, 13g00 - 15g20)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46
Ngày học: 05/09, 12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11