HP: Lý thuyết điều khiển cơ bản 

GV: ThS. Trần Vĩnh Phúc