221_1SP1419_KS1A_03_tructiep (50 sv)
SP1419 - Cơ sở chung của GDNN (3.0)
GV: Trần Minh Sang
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 1 - 3, 07g00 - 09g20)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46
Ngày học: 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11