221_1SP1105_K47_02_tructiep (41 sv)
SP1105 - Logic học (2.0)
GV: Văn Kim Tố
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 1 - 3, 07g00 - 09g20)
Tuần học: ----- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51
Ngày học: 11/10, 18/10, 25/10, 01/11, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12