221_1SP1421_02_tructiep (49 sv)
SP1421 - Phát triển CTĐT (2.0)
GV: Trần Hữu Thi
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 1 - 3, 07g00 - 09g20)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42
Ngày học: 11/09, 18/09, 25/09, 02/10, 09/10, 16/10