221_1SP1412_tructiep (23 sv)
SP1412 - Thực hiện dạy học (3.0)
GV: Trần Hữu Thi
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 9 - 10, 15g30 - 16g50)
Tuần học: - 38- 39- 40- 41- 42- 43
Ngày học: 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10
221_1SP1412_tructiep (23 sv)
SP1412 - Thực hiện dạy học (3.0)
GV: Trần Hữu Thi
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 8 - 10, 14g40 - 16g50)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43-- 45- 46- 47- 48
Ngày học: 11/09, 18/09, 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 06/11, 13/11, 20/11, 27/11