Học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam

GVGD: Bùi Nguyễn Hoàng Trương

Sĩ số: 40 sinh viên

Lớp: Thứ 3 (Tiết 1-2)

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được cơ sở hình thành, ảnh hưởng của các tôn giáo, nền văn minh và
văn hóa của các nước tới văn hóa Việt Nam;
- Nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của môn học.