MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN: 

Môn học:  Lịch sử văn minh thế giới;

Mã lớp học: 221_1SP1215_CN2A_tructiep (9 sv);

GVGD: Bùi Nguyễn Hoàng Trương;

Đơn vị: Khoa Sư phạm Kỹ thuật và Xã hội nhân văn;

Sỉ số: 9 sinh viên;

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra mail sinh viên để tham gia nhóm Zalo của lớp.