Môn học: Cơ sở chung của giáo dục nghề nghiệp;

Mã lớp học: 221_1SP1419_CN1A_02_tructiep (54 sv)

GVGD: Bùi Nguyễn Hoàng Trương

Đơn vị: Khoa Sư phạm Kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Sỉ số: 54 sinh viên

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra mail sinh viên để tham gia nhóm Zalo của lớp.