SP1413 - Đánh giá trong dạy học (1.0)
GV: Lê Thị Ngọc Giàu
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 1 - 2, 07g00 - 08g20)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41
Ngày học: 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10