221_1SP1105_K47_03_tructiep (40 sv)
SP1105 - Logic học (2.0)
GV: Lê Thị Ngọc Giàu
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 1 - 3, 07g00 - 09g20)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46
Ngày học: 07/09, 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, 26/10, 02/11, 09/11