221_1SP1105_CN2A_tructiep (17 sv)
SP1105 - Logic học (2.0)
GV: Lê Thị Ngọc Giàu
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 6 - 7, 13g00 - 14g20)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51
Ngày học: 06/09, 13/09, 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 01/11, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12