Tên HP: Vật liệu kỹ thuật nhiệt

GVGD: Nguyễn Văn Bền