Tên HP: Điện tử công suất

GVGD: Nguyễn Phúc Trường