Tên HP: Hệ thống thu thập dữ liệu, điều khiển và giám sát (SCADA)

GVGD: Bùi Thanh Hiếu