Tên HP: Phát điện và truyền dẫn

GVGD: Huỳnh Thanh Tường