Tên HP: Thí nghiệm máy điện

GVGD: Huỳnh Thanh Tường