Tên HP: Nhà máy điện và trạm biến áp

GVGD: Nguyễn Minh Hùng