Tên HP: THỰC TẬP SP (ĐIỆN - ĐIỆN TỬ)

GVGD: NGUYỄN THỊ ANH THƯ (ĐĐT)