Tên HP: THỰC TẬP LẠNH CÔNG NGHIỆP

GVGD: BÙI QUANG HUY