Tên HP: THỰC TẬP LẠNH CÔNG NGHIỆP

GVGD: NGUYỄN VĂN TÂM (DDT)