Tên HP: TÍNH TOÁN TRUYỀN NHIỆT VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

GVGD: NGUYỄN VĂN TÂM (DDT)