Tên HP: NHIỆT KỸ THUẬT

GVGD: NGUYỄN VĂN TÂM (DDT)