Tên HP: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KNTL

GVGD: NGUYỄN HỮU THỌ