Tên học phần: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 

GV giảng dạy: TRẦN MINH QUYẾN