202_1TH1219_(BT)_04 (32 sv)
TH1219_(BT) - Lập trình căn bản (BT) (0.0)
GV: Nguyễn Văn Hiếu