202_1TH1203_04 (62 sv)
TH1203 - Toán rời rạc (2.0)
GV: Lê Hoàng An