HP: MẠNG NƠRON NHÂN TẠO

GVGD: PGS. TS. NGUYỄN CHÍ NGÔN