HP: CHUYÊN ĐỀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

GVGD: HUỲNH THANH TƯỜNG