Học phần này gồm 6 chương. Trong đó chương 6 giới thiệu OpenMP là công cụ hôc trợ cho việc lập trình song song trên C/C++. Phần mềm sử dụng là Dev C++.