Tham gia khóa học sinh viên sẽ được cung cấp

  • Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phân tích DNA và protein, từ các kỹ thuật cổ điển như nhân bản gen đến các kỹ thuật hiện đại như chuyển gen vào tế bào. 
  • Những kiến thức về ứng dụng liên quan như real time PCR hay các phân tích về bộ gen khác như kỹ thuật RAPD, AFLP, RFLP, SSR, STS. 
  • Những kiến thức về tạo DNA tái tổ hợp, nguyên tắc cách thành lập thư viện gen, chuyển gen vào tế bào tạo cây trồng chuyển gen, ứng dụng chuyển gen trong sản xuất protein enzyme, trong phục tráng giống cây trồng.
  •  Kỹ thuật phân tích DNA hiện đang rất thông dụng là phân tích đa dạng di truyền sinh vật thông qua nhân bản gen và ứng dụng enzyme cắt giới hạn