Học phần: Nhập môn xã hội học

GVGD: Phạm Huy Tư

Sĩ số: 9 SV

Lớp: Thứ 2 

Mục tiêu học phần